NPF

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är ett gemensamt begrepp för ett antal olika funktionsnedsättningar relaterade till:

 • Primärminnet (ADHD/ADD) med nedsatt förmåga att behålla uppmärksamhet, reglera aktivitet och styra beteende.
 • Psykisk och social interaktion (Autismspektrumtillstånd) med nedsatt förmåga att hantera sociala samspelet, uppfatta helheten, reglera känslor, tankar, intresse och beteende.
 • Begåvning (Intellektuell funktionsnedsättning) med nedsatt förmåga att bearbeta, lagra, återhämta och använda information samt utveckla kunskaper.

Neuropsykiatrisk utredning (NPU) vid Cortexia Clinic består av flera steg:

 • Hantering och bedömning av remissen inom remissteamet.
 • Samling av relevant information.
 • Ifyllnad av fråge- och skattningsmallar av klient samt närstående/pedagog inför första besöket.
 • Intervju med klient samt närstående/pedagog.
 • Neuropsykologiska tester.
 • Läkarbedömning.
 • Teambedömning.
 • Återgivning.

Cortexia Clinic utreder:

 • Barn i tidig barnaålder
 • Barn
 • Vuxna
 • Basutredning för barn i tidig barnaålder.
 • Kombinerad neuropsykiatrisk utredning för barn.
 • Neuropsykologisk utredning för barn.
 • Kombinerad neuropsykiatrisk utredning för vuxna.
 • Neuropsykologisk utredning för vuxna.
 • Kartläggning av funktionsnedsättningar samt psykiatrisk och neuropsykiatrisk differentialdiagnostik.
 • NPU-teamet inom Cortexia Clinic svara på samtliga NPU-frågeställningar:
  • Renodlad neuropsykiatrisk utredning såsom ADHD, AST eller intellektuell nedsättning.
  • Förnyad uppföljande utredning för bedömning av eventuell förändring i funktionsnedsättning och avvikelser i beteende.
  • Omprövning av genomgångna neuropsykiatriska utredningar; att fastställa, utvidga eller dementera förekomna förklaringsmodeller.
  • Terapeutisk kontakt, inledning av medicinering, uppföljning av medicinering, psykoterapeutiska insatser i grupp och på individuell nivå, samt uppföljning av insatta pedagogiska och coachande insatser.
 • Cortexia Clinic tillämpar gällande regelverk i din region där det bland annat kan gälla:
  • Egenremiss för vuxna eller målsman för barn.
  • Remiss från pedagogiska institutioner.
  • Remiss från institutioner för vård och omsorg.
  • Remiss från primärvården.
  • Remiss från specialistenheter såsom beroende och psykiatriska enheter för vuxna och barn.
  • Remiss från kriminalvården.
 • Cortexia Clinic samlar fortlöpande information för forskning där följande kartläggs efter samtycke från berörda parter:
  • Ålder vid utredning.
  • Kön.
  • Ålder vid debut av symtom.
  • Erhållen kontra dementerad förklaringsmodell.
  • Insatt behandling (medicinsk/terapeutisk).
  • Insatta habiliteringsåtgärder.
  • Anpassning av sysselsättning och boende enligt LSS.
  • Förändringar med minst 2-årsintervall.